Share

Ju mund të gjeneroni statistikë/a të ndryshme, duke ndjekur 3 hapa të thjeshtë: Caktoni Komunën, Caktoni llojin e statistikës dhe shtypni Gjenero Statistikë

gjenerimi i statistikave
Suhareka - 2011-2022
Nuk ka të dhëna për indikatorët e selektuar dhe komunën Suhareka.
Të dhënat e statistikave duhet të jenë në përqindje(%), për tu shfaqur në këtë graf !

Indikatori 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Buxheti i komunës 11655000 12156000 12719000 12948936 13571798 13297920 13582339 13783632 16260041 0
Numri i personave të punësuar në komunë si shërbyes civilë 159 164 165 194 196 193 197 201 206 0