Share

Ju mund të gjeneroni statistikë/a të ndryshme, duke ndjekur 3 hapa të thjeshtë: Caktoni Komunën, Caktoni llojin e statistikës dhe shtypni Gjenero Statistikë

gjenerimi i statistikave
Ferizaj - 2011-2021
Nuk ka të dhëna për indikatorët e selektuar dhe komunën Ferizaj.
Të dhënat e statistikave duhet të jenë në përqindje(%), për tu shfaqur në këtë graf !

Indikatori 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Numri i personave të punësuar në komunë si shërbyes civilë 263 265 264 283 281 283 284 284 281 0
Numri i personave që terheqin pagë nga sektori i shëndetësisë 331 302 301 305 303 305 308 305 311 0
Numri i mësimdhënësëve në shkollat fillore 1131 1124 1116 1137 1153 1138 1127 1127 1081 0