Share

Ju mund të gjeneroni statistikë/a të ndryshme, duke ndjekur 3 hapa të thjeshtë: Caktoni Komunën, Caktoni llojin e statistikës dhe shtypni Gjenero Statistikë

gjenerimi i statistikave
Ferizaj - 2011-2021
Nuk ka të dhëna për indikatorët e selektuar dhe komunën Ferizaj.
Të dhënat e statistikave duhet të jenë në përqindje(%), për tu shfaqur në këtë graf !

Indikatori 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Të hyrat vetanake të komunës 3415670 3158700 3073081 3575463 3734056 4304000 3953817 0 4102589 0