Share

Ju mund të gjeneroni statistikë/a të ndryshme, duke ndjekur 3 hapa të thjeshtë: Caktoni Komunën, Caktoni llojin e statistikës dhe shtypni Gjenero Statistikë

gjenerimi i statistikave
Viti - 2011-2020
Nuk ka të dhëna për indikatorët e selektuar dhe komunën Viti.
Të dhënat e statistikave duhet të jenë në përqindje(%), për tu shfaqur në këtë graf !

Indikatori 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Buxheti i komunës 8371791 8175951 8115000 9675000 10004108 9487984 9852479 11097984 11661327 0
Të hyrat vetanake të komunës 900452 787407 668186 876597 781607 954559 952603 891991 982103 0