Share

Ju mund të gjeneroni statistikë/a të ndryshme, duke ndjekur 3 hapa të thjeshtë: Caktoni Komunën, Caktoni llojin e statistikës dhe shtypni Gjenero Statistikë

gjenerimi i statistikave
Zveçan - 2011-2020
Nuk ka të dhëna për indikatorët e selektuar dhe komunën Zveçan.
Të dhënat e statistikave duhet të jenë në përqindje(%), për tu shfaqur në këtë graf !

Indikatori 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Numri i mësimdhënësëve në shkollat fillore 12 12 14 14 17 17 20 21 26 0
Numri i të punësuarëve teknik dhe administrativ në shkollat fillore 1 1 5 5 6 6 6 6 6 0