Share

Ju mund të gjeneroni statistikë/a të ndryshme, duke ndjekur 3 hapa të thjeshtë: Caktoni Komunën, Caktoni llojin e statistikës dhe shtypni Gjenero Statistikë

gjenerimi i statistikave
Drenas - 2011-2019
Nuk ka të dhëna për indikatorët e selektuar dhe komunën Drenas.
Të dhënat e statistikave duhet të jenë në përqindje(%), për tu shfaqur në këtë graf !

Indikatori 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Sa është numri i mësimdhënësëve në shkollat fillore 960 963 961 963 958 953 950 953 0
Sa është numri i mësimdhënësëve në shkollat fillore 601 639 620 628 640 632 657 661 0