Share

Ju mund të gjeneroni statistikë/a të ndryshme, duke ndjekur 3 hapa të thjeshtë: Caktoni Komunën, Caktoni llojin e statistikës dhe shtypni Gjenero Statistikë

gjenerimi i statistikave
Hani i Elezit - 2011-2021
Nuk ka të dhëna për indikatorët e selektuar dhe komunën Hani i Elezit.
Të dhënat e statistikave duhet të jenë në përqindje(%), për tu shfaqur në këtë graf !

Indikatori 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Buxheti i komunës 1759168 1787019 1815838 1880669 2040414 2066396 1536078 2766746 2915921 0