Share

Ju mund të gjeneroni statistikë/a të ndryshme, duke ndjekur 3 hapa të thjeshtë: Caktoni Komunën, Caktoni llojin e statistikës dhe shtypni Gjenero Statistikë

gjenerimi i statistikave
Gjilan - 2011-2020
Nuk ka të dhëna për indikatorët e selektuar dhe komunën Gjilan.
Të dhënat e statistikave duhet të jenë në përqindje(%), për tu shfaqur në këtë graf !

Indikatori 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Numri i personave të punësuar në komunë si shërbyes civilë 331 329 330 333 325 331 341 345 339 0
Numri i mësimdhënësëve në shkollat fillore 1819 1828 2111 1795 1784 1789 1801 1805 0 0
Numri i personave që terheqin pagë nga sektori i shëndetësisë 232 232 237 241 247 280 282 284 291 0