Share

Ju mund të gjeneroni statistikë/a të ndryshme, duke ndjekur 3 hapa të thjeshtë: Caktoni Komunën, Caktoni llojin e statistikës dhe shtypni Gjenero Statistikë

gjenerimi i statistikave
Gjilan - 2011-2019
Nuk ka të dhëna për indikatorët e selektuar dhe komunën Gjilan.
Të dhënat e statistikave duhet të jenë në përqindje(%), për tu shfaqur në këtë graf !

Indikatori 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Sa persona janë të punësuar në komunë 331 329 330 333 325 331 341 345 0
Sa është numri i mësimdhënësëve në shkollat fillore 1819 1828 2111 1795 1784 1789 1801 1805 0
Numri i personave të punësuar në sektorin e shëndëtësisë 232 232 237 241 247 280 282 284 0
Sa është numri i mësimdhënësëve në shkollat e mesme 455 462 444 407 410 406 404 0 0