Share

Ju mund të gjeneroni statistikë/a të ndryshme, duke ndjekur 3 hapa të thjeshtë: Caktoni Komunën, Caktoni llojin e statistikës dhe shtypni Gjenero Statistikë

gjenerimi i statistikave
Dragash - 2011-2019
Nuk ka të dhëna për indikatorët e selektuar dhe komunën Dragash.
Të dhënat e statistikave duhet të jenë në përqindje(%), për tu shfaqur në këtë graf !

Indikatori 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Sa realizon të hyra vetanake komuna gjatë një viti 392000 365000 357000 374715 348000 434000 0 0 0
Sa ka buxhet komuna në terësi gjatë një viti 0 0 6609000 6975000 6299000 6737000 8069999 8404652 0