Share

Ju mund të gjeneroni statistikë/a të ndryshme, duke ndjekur 3 hapa të thjeshtë: Caktoni Komunën, Caktoni llojin e statistikës dhe shtypni Gjenero Statistikë

gjenerimi i statistikave
Dragash - 2011-2019
Nuk ka të dhëna për indikatorët e selektuar dhe komunën Dragash.
Të dhënat e statistikave duhet të jenë në përqindje(%), për tu shfaqur në këtë graf !

Indikatori 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Sa është numri i mësimdhënësëve në shkollat fillore 483 455 489 516 499 501 506 505 0
Numri i personave të punësuar në sektorin e shëndëtësisë 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Numri i personave të punësuar në sektorin e shëndëtësisë 89 85 92 92 96 94 101 113 0
Sa është numri i mësimdhënësëve në shkollat fillore 367 313 314 332 320 319 319 317 0