Share

Ju mund të gjeneroni statistikë/a të ndryshme, duke ndjekur 3 hapa të thjeshtë: Caktoni Komunën, Caktoni llojin e statistikës dhe shtypni Gjenero Statistikë

gjenerimi i statistikave
Istog - 2011-2021
Nuk ka të dhëna për indikatorët e selektuar dhe komunën Istog.
Të dhënat e statistikave duhet të jenë në përqindje(%), për tu shfaqur në këtë graf !

Indikatori 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Buxheti i komunës 7272000 7854000 8339097 8176752 7711698 8796498 9963254 12019577 15772361 0
Shpenzimet për ujë 52000 51000 79179 27416 0 0 22000 0 0 0
Shpenzimet për telefoni mobile 7433 8200 14353 21420 0 0 14000 0 0 0