Share

Ju mund të gjeneroni statistikë/a të ndryshme, duke ndjekur 3 hapa të thjeshtë: Caktoni Komunën, Caktoni llojin e statistikës dhe shtypni Gjenero Statistikë

gjenerimi i statistikave
Istog - 2011-2019
Nuk ka të dhëna për indikatorët e selektuar dhe komunën Istog.
Të dhënat e statistikave duhet të jenë në përqindje(%), për tu shfaqur në këtë graf !

Indikatori 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Sa ka buxhet komuna në terësi gjatë një viti 7272000 7854000 8339097 8176752 7711698 8796498 8963254 10195777 0
Sa biznese shuhen gjatë një viti nga kjo komunë 7 88 8 9 33 17 19 27 0
Sa biznese regjistrohen gjatë një viti nga kjo komunë 91 74 151 141 164 203 187 191 0
Sa fëmijë sistemohen në çerdhe/sistem parashkollor publik 234 241 494 488 553 544 536 536 0
Sa realizon të hyra vetanake komuna gjatë një viti 808700 762800 847214 936049 793573 1063739 1084000 0 0