Share

Ju mund të gjeneroni statistikë/a të ndryshme, duke ndjekur 3 hapa të thjeshtë: Caktoni Komunën, Caktoni llojin e statistikës dhe shtypni Gjenero Statistikë

gjenerimi i statistikave
Istog - 2011-2022
Nuk ka të dhëna për indikatorët e selektuar dhe komunën Istog.
Të dhënat e statistikave duhet të jenë në përqindje(%), për tu shfaqur në këtë graf !

Indikatori 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Buxheti i komunës 7272000 7854000 8339097 8176752 7711698 8796498 9963254 12019577 15772361 0
Numri i bizneseve që shuhen gjatë një viti 7 88 8 9 33 17 19 27 23 0
Numri i bizneseve që regjistrohen gjatë një viti 91 74 151 141 164 203 187 191 162 0
Numri i fëmijëve në sistemin parashkollor 234 241 494 488 553 544 536 536 496 0