Share

Ju mund të gjeneroni statistikë/a të ndryshme, duke ndjekur 3 hapa të thjeshtë: Caktoni Komunën, Caktoni llojin e statistikës dhe shtypni Gjenero Statistikë

gjenerimi i statistikave
Istog - 2011-2020
Nuk ka të dhëna për indikatorët e selektuar dhe komunën Istog.
Të dhënat e statistikave duhet të jenë në përqindje(%), për tu shfaqur në këtë graf !

Indikatori 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Shpenzimet për blerjen e druve 52886 71381 74132 54976 0 0 83000 0 0 0
Numri i personave të punësuar në komunë si shërbyes civilë 151 147 150 170 0 176 172 181 185 0