Share

Ju mund të gjeneroni statistikë/a të ndryshme, duke ndjekur 3 hapa të thjeshtë: Caktoni Komunën, Caktoni llojin e statistikës dhe shtypni Gjenero Statistikë

gjenerimi i statistikave
Kaçanik - 2011-2021
Nuk ka të dhëna për indikatorët e selektuar dhe komunën Kaçanik.
Të dhënat e statistikave duhet të jenë në përqindje(%), për tu shfaqur në këtë graf !

Indikatori 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Buxheti i komunës 5592588 5436793 5557324 6545962 6942159 6631386 6712919 7737846 8381635 0