Share

Ju mund të gjeneroni statistikë/a të ndryshme, duke ndjekur 3 hapa të thjeshtë: Caktoni Komunën, Caktoni llojin e statistikës dhe shtypni Gjenero Statistikë

gjenerimi i statistikave
Klinë - 2011-2021
Nuk ka të dhëna për indikatorët e selektuar dhe komunën Klinë.
Të dhënat e statistikave duhet të jenë në përqindje(%), për tu shfaqur në këtë graf !

Indikatori 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Të hyrat vetanake të komunës 719000 719000 840004 916417 847599 872020 1030520 1025499 1158742 0