Share

Ju mund të gjeneroni statistikë/a të ndryshme, duke ndjekur 3 hapa të thjeshtë: Caktoni Komunën, Caktoni llojin e statistikës dhe shtypni Gjenero Statistikë

gjenerimi i statistikave
Fushë Kosovë - 2011-2021
Nuk ka të dhëna për indikatorët e selektuar dhe komunën Fushë Kosovë.
Të dhënat e statistikave duhet të jenë në përqindje(%), për tu shfaqur në këtë graf !

Indikatori 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Numri i bizneseve që regjistrohen gjatë një viti 215 130 278 275 271 329 331 348 428 0